Salehat Nikan | صالحات نیکان

خدمات خیریه صالحات نیکان

خدمات فرهنگی و آموزشیتعلیم و تعلّم دو امر بسیار اکید و حائز اهمیتی هستند که ساختار اخلاقی و فکری انسان را تشکیل میدهند و انسان را در طیّ مسیر درست سعادت راهنمایی می کنند فلذا یکی از اهداف کوتاه و بلند مدت خیریه صالحات نیکان، پس از فراهم آوردن شرایط مطلوب رفاهی-معیشتی برای خانوار تحت پوشش خود، برنامه ریزی جهت:
1-کمک به ارتقای سطح علمی
2-حمایت مادی و معنوی از نخبگان
3-تهیه اسباب آموزشی ویادگیری
4-برگزاری اردوهای تربیتی برای مددجویان خود می باشد.
این خیریه با اولویت قرار دادن حمایت از افراد مستعدّ تحصیل در عین حال محروم از مددجویان تحت پوشش خود در راستای حُسن عمل به رسالت اجتماعی-فرهنگی خویش قدم برمیدارد.
اطلاعات بیشتر...


موسسه خیریه صالحات نیکان آموزش و پرورش تعلیم و تعلم فرار مغزها دانش بنیان لوازم التحریر