طبق دستورات اکید دینی مبنی بر لزوم حمایت و پشتیبانی های مادی و معنوی از قشر مستضعف و محروم جامعه بدست اغنیاء و ثروتمندان و نیز تاکید وجدان روشن انسانی بر این موضوع، خیریه صالحات نیکان برآن گشته تا با همکاری جمعی از خیرین، باری را از دوش قشر محروم جامعه بردارد و ایشان را در راستای ارتقای موقعیت معیشتی و فرهنگی شان مساعده نماید.

بطور کلی اهداف و برنامه های این موسسه عبارت است از:

1-تجمیع و گردآوری خیرین و ایجاد هماهنگی بین ایشان جهت اجرای رسالت دینی-اجتماعی خود.

2-شناسایی خانواده های نیازمند در سطح استان تهران.

3-تحقیق و بررسی از وضعیت خانواده های نیازمند و اعتبار سنجی از صحت ادعای ایشان.
4-استعداد یابی از افراد و مددجویان تحت پوشش موسسه جهت آموزش مهارت های کسب درآمد و معرفی شغل به ایشان به منظور خودکفا و مستقل شدن.

5-مساعدت به زوج های مستضعف جهت تهیه اقلام جهیزیه در راستای حمایت از سنت حسنه ی تشکیل خانواده.
6-مددکاری اجتماعی و فرهنگی به قشر بزهکار و آسیب دیده خصوصا دختران جوان و زنان بی سرپرست.

7-ایجاد موقعیت های تفریحی-ورزشی و زیارتی برای مددجویان تحت پوشش موسسه به منظور پاسخ جامع به نیاز های جسمی و روحی ایشان.

8-برگزاری جلسات مشاوره ی روانشناسی-آموزشی و پزشکی برای مددجویان تحت پوشش موسسه.

9-برنامه ریزی جهت پیشگیری از وقوع بیماری و امراض جسمانی خصوصا در حوزه مسائل بانوان.