Salehat Nikan | صالحات نیکان

خدمات خیریه صالحات نیکان

خدمات رفاهیهر انسانی طبق میل و غریزه ی باطنی خود به دنبال رفاه مطلوب خود است و متاسفانه عده ای از این نیاز محروم هستند.
موسسه خیریه صالحات نیکان به منظور رفع این نیاز مهم سالانه اقدام به انجام امور ذیل می نماید:
1-تهیه بن های معیشتی در فصول مختلف.
2-تهیه پوشاک و البسه.
3-برگزاری اردو های زیارتی و سیاحتی با رویکرد فرهنگی و تربیتی.
اطلاعات بیشتر...


خیریه صالحات نیکان مهربانی مددجو تسهیلات معیشتی خدمات رفاهی