هدف از تاسیس این موسسه عبارت است از:

شناسایی قشر محروم و مستضعف جامعه جهت حمایت های مادی و معنوی در پوشش خدمات:

مسکن؛ شامل اعطای تسهیلات جهت خرید منزل و پرداخت اجاره بهای ماهانه.

رفاهی؛ شامل تهیه و توزیع سبد کالا و پوشاک فصلی، برگزاری اردو های زیارتی-سیاحتی.

بهداشت و درمان؛ شامل اعطای تسهیلات درمانی به بیمار، خرید دارو، معرفی بیمار به مراکز درمانی و ... .

فرهنگی و آموزشی؛ شامل پرداخت شهریه تحصیلی، مشاوره های آموزشی و تربیتی.