پس از مراجعه حضوری و ثبت درخواست مددجو در موسسه خیریه صالحات نیکان، امور ذیل به ترتیب انجام می پذیرد:

1-انجام تحقیقات توسط محقق

2-بررسی تحقیقات توسط هیات منصوب از جانب هیات مدیره

3-تشکیل پرونده مددجو

4-اجرای خدمات حمایتی