Salehat Nikan | صالحات نیکان

تسهیلات خرید و پرداخت اجاره مسکنبا توجه به اینکه نیاز به مسکن یکی از نیاز های اساسی هر انسانی است و متاسفانه عده ای از این نیاز محروم هستند، خیریه صالحات نیکان تسهیلاتی را در راستای خانه دار شدن افراد بی بضاعت و نیز روند منظم پرداخت اجاره بهای ماهانه ی منازل آنها فراهم آورده است.
خیریه صالحات نیکان مددجو مسکن بانی خیر شویم مهربانی همیاری نوع دوستی